Tar grep for å håndtere den psykiske helsekøen

Det var et enstemmig kommunestyre som torsdag gikk inn for å etablere poliklinikk for rask psykisk helsehjelp i Kongsvinger.

Publisert

Kommunen har erfart et vedvarende høyt trykk på psykiske helsetjenester under pandemien. Torsdag behandlet kommunestyret i Kongsvinger saken om etablering av poliklinikk for rask psykisk helsehjelp. Der ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Poliklinikken er planlagt å være et lavterskeltilbud, hvor man kan henvende seg for en kartleggingssamtale og deretter få tilbud om veien videre. Intensjonen er at så mange som mulig skal loses videre til de øvrige lavterskeltilbudene kommunen har gjennom frisklivssentralen.

Poliklinikken skal ligge i Jernbanegata 14 i lokaler som kommunen allerede leier. Poliklinikken skal samlokaliseres med Unghelsa, for å sikre gode og integrerte tjenester.

«Målsetningen er at poliklinikken skal sikre tidsbegrenset og hurtig hjelp med mål om å forebygge behov for langvarige tjenester» står det i sakspapirene.

Bemanningen til diskusjon

Det er satt opp 1,6 millioner kroner i driftsbudsjett. I sakspapirene kommer det frem at klinikken er i behov for følgende faste årsverk: 1 psykologspesialist, 1 psykolog og en høgskolekandidat.

Bemanningen ble et tema for diskusjon under torsdagens kommunestyremøte, selv om det er enighet blant politikerne om at det er et godt forslag fra administrasjonen og et helt nødvendig tilbud.

Reidun Hagerud (Pensjonistpartiet) har fremmet et nytt forslag om at det er ønskelig med en psykolog som er spesialisert på eldre og psykisk helse. Dette tilleggsforslaget ble nedstemt i kommunestyret.

Eldrerådet uttalte seg før saken ble åpnet torsdag. Leder Arne Hanestad uttrykte bekymring for den eldre aldersgruppen etter et år med ensomhet og bekymringer for alle. Rådet stiller seg bak rådmannens innstilling, men med innspill i saken om at det også vurderes å ansette psykolog med kompetanse for behandling av eldre.

— Det er positivt at både eldrerådet og ungdomsrådet har gitt innspill med ønske om spesialistkompetanse innenfor henholdsvis barn og unges og de eldres psykiske helse. I oppstartfasen mener vi at det viktigste er å komme i gang raskest mulig, og at de som ansettes har enn "allround kompetanse" som kan favne alle, mente Arbeiderpartiets Unn Bjørklund.

Inger Noer (V) påpekte som Tommy Smedtorp (Sp) at man skulle betrakte oppsettet for bemanningen som en ramme for finansiering, og løftet en fleksibel bruk av psykologene.

Torunn Arnesen (R) understrekte at det er viktig at alle som henvender seg til poliklinikken vil få et relevant tilbud om veien videre.

Det var i slutten av januar at Kongsvinger først meldte om et sterkt press på psykiske helsetjenester, med inntil fire måneders ventetid. Da dette i slutten av mars ikke hadde gått ned, ble det varslet at forslag til tiltak skulle behandles politisk.

Folkehelseprofilen viser at Kongsvinger kommune har store utfordringer med mange som strever med rus og psykiske lidelser. Men den seneste tiden har kommunen sett et særlig økt behov fra barn og unge og voksne på psykiske helsetjenester.

Opplever en ny brukergruppe

Pandemien har medført økende ensomhet, arbeidsledighet og permitteringer, faktorer som påvirker psykisk helse negativt. En betydelig andel henvendelser kommer fra innbyggere som tidligere ikke har vært i behov av psykisk helsehjelp.

Kommunalsjef for helse og mestring, Cathrine Pedersen, har tidligere uttalt til Mitt Kongsvinger at kommunen ikke hadde denne type kapasitetsproblematikk verken på saksbehandling eller de utøvende tjenestene før koronapandemien.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123.

Kirken SOS på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag - fredag kl. 14-22.

Alarmtelefon barn og unge: 116 111

Kommunen har også tidligere henvendt seg Statsforvalteren for råd, og for å løfte problemstillingen i fylket og nasjonalt. Det er en felles faglig oppfatning at ettervirkninger av pågående pandemi vil prege tjenestene i flere år fremover, og at det er behov for å iverksette tiltak som sikrer hurtig psykisk helsehjelp.

Tjenesten med poliklinikk skal evalueres etter ett år.

Powered by Labrador CMS