Ordfører Margrethe Haarr holder nyttårstale på Mitt Kongsvinger i morgen.

Kongsvinger med offensiv satsing på næringsutvikling

På årets siste dag sender Mitt Kongsvinger ordførerens nyttårstale. Blant det positive ordføreren drar frem for 2020 er kommunens satsing på næringsutvikling. Arbeidet forsetter det kommende året med bedrifter i vekst, etablering av industribedrifter i regionen og etableringen av forskningssenter.

Publisert Sist oppdatert

Ordfører i Kongsvinger, Margrethe Haarr (Sp), oppsummerer i morgen annerledesåret 2020, nyttårstalen sendes her på Mitt Kongsvinger. Ordføreren understreker at det skjer mye spennende i kommunen.

Blant annet er to unike høgskoleutdanninger kommet på plass. Kongsvinger høgskolesenter har også på rekordtid satt i gang et nytt fagskoletilbud innen helse, utarbeidet etter kommunens behov.

Haarr trekker blant annet frem at det aldri før har vært så mange pågående reguleringsplaner samtidig i Kongsvinger.

— Ulike byggeprosjekter er viktig for kommunen, både bygging av boliger og næringsbygg. Snart vil Haugekvartalet stå klart, et slik prosjekt vil i tillegg til nye sentrumsnære boliger, legge det til rette for gode lokaler for handel og service og næringsarealer, som vil bidra til aktivitet og arbeidsplasser, utdyper hun.

Næringsutvikling er en av de felles satsingene i regionen. Det er vedtatt en regional næringsstrategi fra 2016, og i år har regionen jobbet med en revidering som er til behandling i kommunene.

Det var et enstemmig kommunestyret i Kongsvinger som vedtok strategien 17. desember. I strategien nevnes blant annet bioøkonomi, industriutvikling, logistikk, bygg og anlegg og kunnskapsintensiv tjenesteyting som prioriterte satsningsområder.

— Siden 2016 har regionen jobbet sammen for å snu den negative trenden i arbeidsplassutvikling, gjennom at vi sammen skal jobbe målrettet for å skape nye arbeidsplasser.

Følger opp satsinger i 2021

Ordfører Margrethe Haarr drar frem «Norges Største Reunion» som ble arrangert i februar i år.

— Her samlet vi ca 3000 mennesker og hele 45 bedrifter deltok. Her fikk vi virkelig vist fram hvilke muligheter som ligger i Kongsvingerregionen.

Hun forteller at Kongsvingerregionen følger opp satsingen i 2021, med kampanjen «Treffes». Dette arbeidet er en del av en av de vedtatte strategiområdene med kompetanserekruttering og omdømmebygging.

Prioriterte tiltak i Kongsvinger 2021

1. Fortsette arbeidet med kompetanserekruttering og omdømmebygging. Både digitalt og fysisk hvis koronasituasjonen tillater det.

2. Fortsette arbeidet med bedriftsrekruttering. Forfølge de ledetrådene man har fått, og skape nye muligheter.

3. Etablering av forskningssenter, inkludert finansiering, organisering, få opp FoU-prosjekter med regionalt næringsliv og en nasjonal EVU-satsning innen bærekraft og digitalisering.

4. Etablere en plan for arbeid med kunnskapsintensiv tjenesteyting

5. Videreutvikle industriklyngen Green Heart Industry.

6. Utrede muligheten for bedre utnyttelse av regionens bioressurser

7. Jobbe systematisk og målrettet for å videreutvikle statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser i regionen.

8. Systematisk arbeid med jernbane, E16 og logistikk, inkludert myndighetsarbeid knyttet til bla NTP og avklaring av forretningsmuligheter som følge av bedre infrastruktur.

9. Etablere en plan for arbeid med reduksjon i grensehandel, herunder påvirkningsarbeid

10. Få opp antall innovasjons og vekstideer i regionen, både i etablert næringsliv og fra etablerere/gründere. Arbeidet gjøres i samarbeid mellom kommunene og næringsutviklingsapparatet.

Kommunestyret økte satsingen på næringsutviklingen i Kongsvinger-budsjettet 2021 ytterligere, blant annet med:

  • Næringsutviklingsmidler – økning med 1 million kroner
  • Forskingssenter: 20 millioner fordelt over 6 år (tidligere vedtatt 10 millioner)
  • Høgskolesenteret : Utvikling- og driftsmidler: økning på 1 million kroner.

— Det at høgskolesentret vil få 2 millioner til utvikling- og driftsmidler er avgjørende for en videreføring av arbeidet de har startet. Høgskolen er en viktig aktør, og det ligger mye arbeid bak etablering av nye studietilbud og arbeidet de gjør er helt i tråd med regionens satsinger, sier Haarr.

Også store nyetableringer

Ordfører Margrethe Haarr kaller utviklingen av et forskningssenter for tidenes mulighet for Kongsvinger og regionen.

— Denne muligheten må vi gripe. Kongsvinger kommune ønsker å øke sitt bidrag ytterligere. Et forskningssenter vil bidra til vesentlig verdiskapning i regionen.

— Med disse prioriteringene viser kommunen en offensiv satsing på næringsutvikling, i tillegg til andre aktuelle prosjekter, som kommunen vil ha midler til i 2021.

Ordføreren sier at Kongsvinger kommune ønsker å ta en aktiv rolle for å legge til rette for næringsutvikling, noe det er tverrpolitisk enighet om.

— Hvis vi skal klare å skape vekst og utvikling i må vi fortsette å jobbe sammen, kommunene, næringslivet og høgskolen, sier Haarr og roser næringsaktørene i regionen.

— I tillegg til å rekruttere nye bedrifter, er det viktig å ta godt vare på de vi har og legge til rette for videre utvikling. De allerede etablerte næringsaktørene er viktig, både som ambassadører, tilbydere av arbeidsplasser og som en god samarbeidspartner.

— Kommunens satsing er langsiktig og en investering i nye arbeidsplasser. I 2020 kan man trekke fram to veldig spennende etableringer i regionen med Vestre og Bjørkes Kjemi.

Powered by Labrador CMS