Nytt krysningsspor ved Gulli bru gir muligheter for økt togtrafikk

Nytt spor vil åpne muligheten for 750 meter lange godstog og mer plass til personaltrafikk. Det vil være mulig med en betydelig økning av frekvensen av tog på Kongsvingerbanen allerede neste år.

Publisert

BaneNor har lenge utredet planer for å kunne øke togtrafikken på Kongsvingerbanen. Rett før jul sa Kommunestyret ja til planforslaget om å få bygge et krysningsspor ved Gulli Bru på Galterud.

Kongsvingerbanen er i dag overbelastet med trafikk og gir store begrensninger i tog avvikling. Spesielt er det lenge etterlyst større kapasitet for godstog på strekningen fra Kongsvinger til Oslo.

Spesielt er tømmertrafikken vesentlig for strekningen. Det er et klart uttrykt ønske om å kunne kjøre langt flere og lengre godstog enn det som kan gjennomføres i dag. Uten nybygde krysningsspor vil dette ikke kunne gjennomføres. Nå har planene om en utbygging vært ute til høring hos alle instanser og berørte partner av en utbygging på Galterud.

Dette krysningssporet vil bli hele 750 meter langt og er planlagt utbygd langs Glomma ved Huvnes og øst for Gulli bro. På nesten halve strekningen vil det bli utført fylling langs elvebredden. Planene fra BaneNor har en god stund vært ute til høring.

Utbyggingen vil berøre tre grunneiere som bor i området, og alle har kommet med merknader til planene. Utbyggingen vil også føre til behov for omlegging av den såkalte «anleggsveien» som blir berørt, og som BaneNor og Statens Vegvesen nå er enige om hvordan kan løses.

Et nytt krysningsspor som nå planlegges vil kunne gi vesentlig lettelser i ruteplanlegging på strekningen Oslo-Kongsvinger. Dermed vil banestrekningen også bli langt mer robust enn den er i dag, og dermed gi langt bedre frekvens og øke lengden på godstogene. Dette vil igjen kunne øke fremkommeligheten for persontrafikken på strekningen i forhold til i dag. Går utbyggingen etter planen vil den nye muligheten ved hjelp av Galterud kunne være i drift allerede i 2022.

Powered by Labrador CMS