Debatt

Å kjenne tilhørighet er viktig for oss alle, er noe av det Åse-Kari Kobbersletten tar opp i sitt debattinnlegg

Tette bånd i glisne bygder – tilhørighet og psykisk helse

Publisert

Åse-Kari Kobbersletten

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.


Nestleder, FO Innlandet

«Alle trenger å høre til. Lag plass!» er årets slagord på Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober. Sosial støtte kan redde liv og styrke samfunn. Å kjenne tilhørighet er viktig for oss alle.

Sosialt arbeid baserer seg på viktigheten av sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Hver femte nordmann opplever diskriminering pga. sykdom, kjønn, alder, opprinnelse eller seksuell identitet. Er ikke arbeidslivet, skolen, idrettslaget, nabolaget for alle? Når foreldrene har innboksen full av inkassokrav; har ungene en reell mulighet til å delta på linje med sine jevnaldrende?

Stadig flere har få eller ingen å henvende seg til når de har det vanskelig. Å gjøre noe sammen med andre motvirker ensomhet, utenforskap og psykiske belastninger. Vi blir ikke automatisk mindre ensomme av å møtes, om vi ikke ønskes velkomne. Når du inviterer til bords, til møtet, til klubben eller turgruppa; hvordan får du de frammøtte til å føle seg ønsket i fellesskapet? Hvem inviterer du inn, og hvordan snakker dere til og om hverandre?

FO er fagforeningen for sosialarbeidere. FO godtar ikke arbeidssøkere som er åpne om psykiske helseplager får 27% færre innkallinger til jobbintervju enn andre søkere med lik utdanning og erfaring. Vi er også bekymret for at mange arbeidsgivere tviler på om de kan ansette personer med funksjonsnedsettelser. Alle har perioder hvor vi strever i løpet av et yrkesliv. Det skal det være rom for. Hvordan snakker dere om den som er syk eller trenger tilrettelegging der du jobber? Er det trygt å være seg selv på din arbeidsplass?

Sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere bekjemper diskriminering med en sosialfaglig tilnærming. Sosialarbeidere jobber ut fra at alle mennesker har like stor iboende verdi, og at de skal ha like rettigheter og muligheter til deltagelse, tilhørighet og selvstendighet. Vi vet hva som skaper og opprettholder sosiale problemer, men vi vet også hvordan man forebygger og løser dem. FO Innlandet jobber på alle nivåer for at alle skal få høre til: Vi påvirker som fagforening, som profesjonsutøvere og ved å drive politisk påvirkningsarbeid.

FOs medlemmer kan avhjelpe mangelen på sykepleiere, og øke kapasiteten i psykiatrien. «FO mener psykisk helsefeltet er avhengig av en skikkelig satsning på sosialfagene», sa nestleder Marianne Solberg da ekspertgruppen la fram rapporten om organisering av psykisk helsevern i september.

Økt fokus på individuell behandling i rus og psykisk helse kan svekke innsikten i hvordan strukturelle og sosiale sammenhenger påvirker folkehelsa. Helsetjenestene må ha plass til flere; plass for tverrfaglighet. Sosiale problemer krever sosialfaglige løsninger, også når individer blir syke. Sosialfaglig kompetanse gir en kunnskapsbasert tilnærming til å jobbe for bedre levekår, sosial og økonomisk trygghet, og at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.

«Demokratiet vårt begynner her: Med tilliten til at vi vil hverandre vel. At vi arbeider for et felles beste, som favner flest mulig. Og med evne til innlevelse i andre menneskers liv, som har det annerledes enn oss selv. For å få til dette, må alle oppleve å bli lyttet til.» HMK Harald nyttårstale 2022

Marker gjerne Verdensdagen, og minn hverandre på helsegevinsten av sosial inkludering. Kanskje du skal benytte den 10. oktober til å spørre en nyvalgt kommunepolitiker om hvilke bevilgninger de har til sosiale og helsefremmende møteplasser i kommende periode? Stå opp for trygghet!

Powered by Labrador CMS