SSB-DIREKTØREN ANBEFALER:

Statistisk sentralbyrås avdeling på Kongsvinger.
Statistisk sentralbyrås avdeling på Kongsvinger.

50 nye stillinger på fem år

Hvis regjeringen vil, og blar opp 30 ekstra millioner, blir det 50 nye statistikk-arbeidsplasser på Kongsvinger.

Publisert

Overfor Finansdepartementet anbefaler administrerende direktør Geir Axelsen i Statistisk Sentralbyrå (SSB) en vekst ved byråets avdeling på Kongsvinger på inntil 50 årsverk innen fem år. Anbefalingen betinger en økt bevilgning på opptil 30 millioner kroner.

Det fremgår av et brev Mitt Kongsvinger har fått innsyn i. SSB-direktørens anbefaling om fremtidig vekst er en del av en lengre besvarelse til departementet om «den historiske og mulige framtidige utviklingen for SSBs kontor i Kongsvinger».

Rekruttering

Veksten på Kongsvinger bestemmes ikke av SSB alene, poengterer Axelsen. Statsbedriften trekker til seg unge, nyutdannede folk fra hele landet som etablerer seg på Kongsvinger. «Det vil være mange faktorer som kan ha betydning for om nye innflyttere blir boende også etter noen år eller om flere velger å flytte til Oslo eller tilbake til sine hjemsted», mener han.

Dersom det blir vanskelig å tiltrekke seg tilstrekkelig kompetanse til ledige stillinger i Kongsvinger, mener direktøren at SSB kan bli tvunget til å vurdere om det er lettere å få kvalifiserte søkere til kontoret i Oslo.

«Et godt forsvar mot å komme i en slik situasjon er å støtte opp om og sikre fortsatt gode fagmiljø innenfor de ansvarsområdene som er lagt til Kongsvinger, slik at det oppleves attraktivt å arbeide der», skriver han.

SSB forebygger dette aktivt, mener han videre, i arbeidet med å rekruttere folk til distriktet. Man har deltatt på arrangementer for å markedsføre Kongsvinger som arbeidsregion, og det er etablert et samarbeid med Høyskolen Innlandet om studieprogram innenfor enkelte fagområder.

50 stillinger på fem år

Men pengene styrer, og utgangspunktet er at budsjettrammene er stramme og antas å ligge fast, peker direktøren på.

«Det er (…) begrenset hvor store prioriteringer som kan gjennomføres uten at det får store konsekvenser for løpende drift og leveranser. Uten ekstra finansiering er det begrensede muligheter», skriver Axelsen blant annet.

For å realisere SSB-direktørens anbefaling om å styrke bemanningen på Kongsvinger, trengs det derfor økte bevilgninger, resonnerer han.

«Det foreslås en forsiktig opptrapping av driftsmidler over noen år, f eks. 5-10 mill. kroner hvert år innenfor en ramme på 20-30 mill. kroner», heter det i brevet til Finansdepartementet. Sammen med SSBs egne prioriteringer, vil en slik styrking gi gradvis vekst i antall årsverk, leser vi.

«SSB (kan) derfor ha som siktemål å øke bemanningen i Kongsvinger med 25-50 i løpet av de neste 3-5 årene», skriver direktøren.

Nye lokaler

Leiekontrakten i SSB-bygget på Kongsvinger utløper i 2025 og prosessen er i gang med å vurdere nye lokaler i tillegg til fortsatt leieforhold i dagens anlegg.

«SSB har mottatt informasjon fra flere interessenter. De som vurderes som aktuelle tilbydere vil motta en kravspesifikasjon fra SSB for nye lokaler, innen utgangen av første kvartal 2022», blir det opplyst.

FAKTA

Statistisk sentralbyrå Kongsvinger

1876: SSB etableres i Oslo.

1961: SSB etablerte kontorarbeidsplasser i Kongsvinger.

Antall ansatte i Kongsvinger økte utover 70- og 80-tallet og varierte stort på grunn av oppbemanning rundt nye folke- og boligtellinger.

Har per 1. desember 303 ansatte. Det er nesten 100 færre enn topp-årene 2008-09. SSB Kongsvinger har også et 20-talls deltids arbeidsplasser.

89 prosent av de ansatte har høyere utdanning. Andelen har økt fra cirka 60 prosent i 2016.

SSB Kongsvinger opplever et generasjonsskifte. Andelen ansatte som er yngre enn 30 år er tredoblet til 15 prosent de siste ti årene. Andelen ansatte over 50 år har sunket kraftig.

SSB gjennomførte en omfattende omorganisering i 2016-17 som blant annet innebar flytting av oppgaver mellom Kongsvinger og Oslo. SSB opplevde konflikt i forbindelse med disse omorganiseringene, og Arbeidstilsynet valgte i 2018 å gjennomføre tilsyn etter varsel om at arbeidsmiljøet ble forverret.

(Kilde: SSB)

Powered by Labrador CMS