Kommunen mener å ha rett til å avkorte tilskuddet til Puttara FUS Barnehage med nesten 3,5 millioner kroner for 2017 og 2018.

Må tilbakebetale 3,5 millioner

Kongsvinger kommune har gjennomført økonomisk tilsyn i Puttara FUS Barnehage AS.

Publisert Sist oppdatert

Kommunen har barnehagemyndighet og har ansvaret for å føre tilsyn med private barnehager. Dette er regulert i Barnehageloven. Det er bakgrunnen for at Kongsvinger kommune tidligere i år hadde et tilsyn med den private barnehagens regnskapsår for 2017 og 2018. Konklusjonen av tilsynet er at kommunen krever avkorting og tilbakebetaling på nesten 3,5 millioner kroner.

Barnehagelovens §14a første ledd presiserer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Det skal være rom for at barnehagene kan ta ut verdier av barnehagedriften gjennom et rimelig årsresultat. Hva som er et rimelig årsresultat er uvesentlig dersom punktene a – c i Barnehageloven §14 er oppfylt:

a) Alle transaksjoner som kostnadsføres i barnehagen skal vedrøre godkjent drift av barnehagen

b) Barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter

c) Barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad pr heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager

Betydelig resultat

I følge kommunens rapport etter tilsynet hadde Puttara FUS Barnehage AS et årsresultat på drøyt fem millioner kroner i 2017 og drøyt 4,1 millioner kroner for 2018. Årsresultatet utgjør henholdsvis 21,8 og 18,5 prosent av bokført kommunalt tilskudd fra Kongsvinger kommune de samme årene.

Trygge barnehager AS

Trygge Barnehager AS er et entreprenørfirma som har spesialisert seg på å bygge barnehager. Siden 1987 har Trygge Barnehager etablert 457 barnehager for stiftelser, lag, foreninger, foreldreandelslag, bedrifter, privatpersoner og kommuner. Siden 2001 har selskapet satset sterkt på drift av egne barnehager. De har et eget kjedekontor som drifter kjedefunksjonen i FUS-kjeden: FUS AS. Hver enkelt FUS-barnehage er organisert som selvstendig selskap, med stor grad av frihet til å utforme eget driftskonsept.

Kilde: Tryggebarnehager.no

Kommunen skriver at årsresultatene i seg selv er betydelige. Dette bidro til at de ønsket å se på om de tre punktene var oppfylt fra barnehagens side. Puttara FUS Barnehage AS fikk varsel om tilsyn 25. februar, men av forskjellige årsaker, blant annet på grunn av pandemisituasjonen, er ikke rapporten klar før nå.

I tilsynsrapporten konkluderer Kongsvinger kommune med at de har anledning til å avkorte tilskuddet for de to aktuelle årene med bakgrunn i at den privateide barnehagen har vesentlig lavere personalkostnader per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager, altså brudd på Barnehageloven §14 - bokstav c. Kommunen mener barnehagen ikke har hatt et rimelig årsresultat.

Lavere lønnskostnader

Videre i rapporten heter det: "Etter Barnehagelovens §16a, 3. ledd skal reduksjonen på tilskuddet stå i forhold til regelbruddets art og økonomiske betydning. Etter å ha korrigert for ulikheter mellom Puttara barnehage og Kongsvinger kommunes egne barnehager er det funnet at Puttara barnehage har kr 8.122 og kr 10.189 lavere lønnskostnad pr heltidsplass i årene 2017 og 2018. Ved å multiplisere med antall heltidsplasser i ordinært barnehagetilbud, fremkommer den besparelsen Puttara barnehage har ved å benytte lavere bemanning enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehage."

I sum utgjør dette 3.451.000 kroner, i følge rapporten. Kongsvinger kommune ber om at beløpet tilbakebetales innen tre uker. Puttara FUS Barnehage AS har innen tre uker anledning til å klage på enkeltvedtaket. Hvis en eventuell klage ikke tas til følge, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for behandling.

For øvrig kommer det også frem i tilsynsrapporten at barnehagen har overført 23 millioner kroner i opparbeidet egenkapital for 2011-2017 til sitt morselskap, Trygge barnehager AS, i konsernbidrag.

Powered by Labrador CMS