Debatt

Iren Carlstrøm

«Nå må vi sikre det første spadetaket for Norsk Skogfinsk museum»

Iren Carlstrøm

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Fylkes- og kommunepolitiker

Innlandet og Kongsvinger Arbeiderparti

Om kort tid leverer Sannhets- og forsoningskommisjonen nedsatt av Stortinget i 2018 sin rapport, der de skal dokumentere norske myndigheters politikk overfor minoriteter og urbefolkningen. Kommisjonen skal også foreslå tiltak som bidrar til forsoning for den urett som disse folkegruppene har opplevd gjennom historien.

Skogfinnene ble merkelig nok ikke inkludert i kommisjonens arbeid ved oppstarten, men ble inkludert først ett år senere. Jeg lar imidlertid den debatten ligge. Nå må vi se framover og sikre at myndighetene tar ansvar for helt nødvendige og synlige forsoningstiltak overfor skogfinnene i Norge.

6.mars i år gjennomførte Sannhets- og forsoningskommisjonen et høringsmøte på Stortinget der relevante aktører ble invitert til å uttale seg. Skogfinnene i Norge ble representert av Skogfinneforeningen, Skogfinske interesser i Norge og Norsk Skogfinsk Museum, som ga sine innspill til kommisjonen i høringsmøtet.

Og innspillene til kommisjonen var klare. Tålmodigheten er ifølge skogfinnene slutt. Kravet om at den norske stat nå tar ansvar og sikrer skogfinnene oppreisning og sine rettigheter var helt tydelige.

Tilbakemeldingene til norske myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt plan er at Norge må sørge for å følge opp forpliktelsene Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter, som Norge ratifiserte i 1999.

Regjeringen bevilger midler til nytt museum

Den norske regjeringen har bevilget 106,6 millioner kroner til Norsk Skogfinsk Museum for å oppføre nytt museumsbygg på Finnskogen, og jeg har inntrykk av at alle skogfinner og aktører som arbeider for den skogfinske kulturarven i Norge er takknemlige for det.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen uttalte ved tildelingen at Norge nå har kommet et langt skritt nærmere en verdig og god formidlingsarena for den skogfinske kulturarven. Det er vi politikere som er opptatt av rettigheter og oppreisning for minoriteter helt enige i.

Inflasjon krever ekstra midler

Siden bevilgningen til museumsbygget som vant arkitektkonkurransen ble gitt for over ett år siden, og anbudsprosessen startet, har inflasjonen nasjonalt og internasjonalt medført at prisene for museumsbygningen har økt. Det er derfor nødvendig at regjeringens bevilgning økes tilsvarende prisøkningen grunnet inflasjonen.

Norsk Skogfinsk Museum har overfor oss politikere på alle nivåer gitt uttrykk for behovet for en ekstra bevilgning til et nytt museumsbygg, og som fylkespolitiker i Innlandet og kommunepolitiker i Finnskog-kommunen Kongsvinger støtter jeg opp om argumentet for en tilleggsbevilgning til nytt skogfinsk museum på Finnskogen.

I Norge har vi forpliktet oss til rammekonvensjonen som skal sikre at skogfinner og andre minoriteter skal kunne bevare og utvikle sin identitet og sikre at unike tradisjoner og viktig kulturarv ikke forsvinner. For skogfinnenes del vil dette blant annet formidles gjennom et nytt skogfinsk museum.

Jeg har inntrykk av at det bred politisk enighet på alle nivåer i Norge for at vi skal sikre at det bygges et nytt skogfinsk museum på Finnskogen. På denne måten vil vi ivareta vår forpliktelse overfor skogfinnene som minoritet.

Vi må sikre vårt ansvar overfor skogfinnene

Når tilleggsbevilgningen er godkjent i revidert budsjett, er det også viktig at vi politisk sikrer tilskudd til nødvendig inventar og utstyr, samt midler til framtidig drift av et nytt skogfinsk museum. Ved en helhetlig satsing med bevilgning av midler til investeringer og drift av museet, vil Norge overholde sitt ansvar overfor skogfinnene som minoritet i henhold til rammekonvensjonen vi har forpliktet oss til.

Lokale Finnskog-kommuner har allerede bidratt for å sikre at et nytt skogfinsk museum kan bygges, og på fylkesnivå arbeides det nå for å finne gode løsninger for investering og drift av museet.

Nå forventer vi at kulturminister Anette Trettebergstuen også sikrer nødvendig tilleggsbevilgning på grunn av prisøkningen, slik at det nye museet for dokumentasjon og formidling av skogfinske kulturarv kan realiseres.

Et nytt Norsk Skogfinsk Museum vil bli et synlig bevis på forsoningen fra norske myndigheter for den urett som har blitt begått overfor skogfinnene i Norge gjennom historien og de rundt 500 000 skogfinske etterkommere som lever Norge i dag.

Powered by Labrador CMS