Rådmann Lars Andreas Uglem sier kommunen har forbedringspotensial, etter Statsforvalteren har konkludert med flere lovverksbrudd.

Lover bedring etter skole-lovbrudd

Rådmann Lars Andreas Uglem sier at kommunen har et stort forbedringspotensial når det kommer til skolemiljøsaker. Lovbruddene som er avdekket bidrar til at kommunen nå ettergår sine rutiner.

Publisert Sist oppdatert

Mitt Kongsvinger skrev mandag om at Kongsvinger-skoler har brutt loven 13 ganger på to år. Det viser en oversikt over antall innmeldte skolemiljøsaker i Kongsvinger til Statsforvalteren. Rådmann Lars Andreas Uglem understreker at kommunen har nullvisjon for krenkelser, mobbing, vold og trakassering.

— Statsforvalterens vedtak om manglende regeletterlevelse viser at dette er et område hvor vi har et tydelig forbedringspotensial. Dette gjelder særlig dokumentasjon av oppfølgingen av delpliktene i aktivitetsplikten. Når det er sagt er det elevenes rett til å ha et trygt og godt skolemiljø og deres faktiske opplevelse av dette som er det aller viktigste.

Skolens aktivitetsplikt går på plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Uglem påpeker at det nettopp er ved god og systematisk oppfølging av regelverket, at elevene har størst sannsynlighet for best mulig faglig og sosial utvikling.

Det er ved flere Kongsvinger-skoler avdekket brudd både på lov og regelverk som sikrer elevene et trygt og godt skolemiljø, opplæringsloven kapittel 9A. Kommunen har som skoleeier det overordnede ansvar for at opplæringsloven blir overholdt og at skolene retter brudd på regelverket.

— Vår intensjon er at alle elever skal ha et læringsmiljø som støtter opp om en best mulig faglig og sosial utvikling. Denne utviklingen skjer best når elevene har gode relasjoner til sine jevnaldrende og de ansatte på skolen, sier Uglem.

Han understreker at kommunen sørger for at lovverket følges gjennom å følge opp hver enkelte skoler etter det er funnet lovbrudd. Skolemiljøsakene fra 2019 og 2020 er lukket eller i prosess med lukking. Også avvik som ble funnet i skolemiljøtilsynet med Austmarka skole og Langeland skole høsten 2020 er i prosess for retting, opplyser Uglem.

Lærer av sine feil

— Vil kommunen ta noen nye eller vurdere nye grep for å ettergå sin praksis?

— Ja, etter prosessen med lukking av avvik ved enkeltsaker og beskrevne tilsyn høsten 2020, vil erfaringen fra tilsynene gjennomgås i kommunens skoler som helhet. Erfaring fra tilsynene vil deles og felles revidering av kommunens planer, rutiner og prosedyrer vil korrigeres med bakgrunn i dette.

Uglem påpeker at mye av både det forebyggende og arbeidet i Kongsvinger-skolene knyttet til opplæringslovens paragraf 9A fungerer. Han mener det er et godt samarbeid med elever, foresatte og øvrige samarbeidspartnere i kommunen.

Dette tar kommunen med seg videre, samtidig sier rådmannen at de nå er i en god prosess med skolene, for å sikre at lovbruddene som Statsforvalteren har avdekket rettes.

— Som skoleeier, hvordan opplever kommunen dialogen med skolene, for eksempel ved varsling av saker?

— Dialogen mellom skoler og skoleeier har hatt mangler i dokumentasjon av varsling, dette betyr ikke at skolene ikke har varslet, men har manglet gode rutiner for dokumentasjon av om varsel er gjort. Dette er også et av områdene som vil rettes gjennom prosessen i arbeidet med Kongsvinger-skolenes praksis i henhold til loven.

Powered by Labrador CMS