Debatt

Hanne Alstrup Velure, fylkesgruppeleder for Innlandet Høyre.

«Hva vil Høyre i og med fylkeskommunen?»

Hanne Alstrup Velure

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Fylkesgruppeleder for Innlandet Høyre

10. august startet forhåndsavstemningen for kommune- og fylkestingsvalget. Husk å sette kryss også på fylkestingslista – det betyr noe hvem som driver i fylkespolitikken. Høyre har ti budskap som du bør få med deg!

Innlandet skal være «JA-fylket – kommunenes og næringslivets venn». Innlandet fylke skal samarbeide tett med, respektere og lytte til kommunene og til arbeidsgivere og arbeidstakere i privat og offentlig sektor. Saksbehandlingen skal være forutsigbar og effektiv. Skal vi ha utvikling i Innlandet så må vi fjerne alle «flaskehalser» og være støtte- og medspiller for lokalpolitikken!

En skole med trygge rammer der alle lykkes er grunnleggende for samfunnsutviklingen. Høyres mål er at 9 av 10 elever skal fullføre og bestå videregående opplæring i løpet av fem år. Skolen må tilpasses eleven med tryggere rammer og bedre læringsmiljø, mer rådgivningstjenester og tilbud om sommerskole. Etter- og videreutdanning skal sikre god kompetanse og livslang læring. Elevene bør få bestemme selv hvor de vil gå på skole. Derfor vil vi innføre fritt skolevalg, slik at elever i hele fylket har mulighet til å velge den videregående skolen de selv ønsker, uavhengig av hvor skolen ligger.

Yrkesfag må styrkes for fremtidens arbeidsliv. Høyre vil sikre alle elever en relevant og god fagutdanning, og sørge for at elever som ønsker det skal få læreplass. I samarbeid med næringslivet skal vi utdanne de beste fagarbeiderne i Norge, og bidra til at vi får den kompetansen som trengs.

Trygt frem, raskt hjem – gode veier og godt kollektivtilbud. I Innlandet har vi et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. Høyre vil ta igjen dette etterslepet, slik at alle kan ferdes trygt på fylkesveier og broer. Gode veier binder regioner og mennesker sammen, og er viktig for bedriftene. Flere bussavganger, punktlighet og lave priser er viktig for å få flere til å velge kollektivt.

Gode kulturtilbud i hele Innlandet. Kultur-, idretts- og fritidstilbud skaper gode møteplasser og er viktig for lokalsamfunnene. Et godt samarbeid mellom profesjonelle, frie og frivillige organisasjoner og næringslivet er viktig for å skape et godt kulturtilbud.

Krafttak mot utenforskap, rus og psykisk uhelse har vi i Høyre høyt på agendaen. En sunn livsstil hos hver og én av oss og satsing på fysisk og psykisk velvære hos alle. Fylkeskommunen må jobbe som skoleeier og som motivator og koordinator for kommunene og frivilligheten i deres arbeid for trygge og gode levekår og livsstil gjennom hele livet. Målet er menneskelig vekst, godt mestrings- og læringsmiljø med nulltoleranse for rusmisbruk og doping.

Jobb til folket og folk til jobbene. Høyre vil ha et fleksibelt, familievennlig og trygt arbeidsliv der alle skal få jobb og der tilgjengelige ressurser tas i bruk for stedsutvikling og bostedsattraktivitet. Det må legges til rette for å skape flere arbeidsplasser i hele Innlandet. Seniorene bør i større grad få bidra i nærings- og samfunnsutviklingen. Ingen skal gå ut på dato!

Kutte utslippene, ikke utviklingen. Høyre vil ha en offensiv klimapolitikk som bidrar til å kutte utslippene, ikke utviklingen i samfunnet. Fylkeskommunen må prioritere løsninger der vi reduserer utslipp og tar bærekraftige valg for miljøet. Det skal være enklere å ta grønne valg både for enkeltpersoner og næringslivet.

Trygg økonomisk styring. Høyre vil sikre en god økonomisk styring av fylkeskommunen. Vi skal bruke pengene på kvalitet i tjenestene våre og slik at vi best kan sikre en god samfunnsutvikling gjennom næringsutvikling og attraktive boområder.

Høyre vil ha to forvaltningsnivåer – kommune og Stortinget. Men det er ikke bare å legge ned fylkeskommunen. Og det er Stortinget som må foreta en stor og tidkrevende reform der større kommuner etableres som kan ta over fylkeskommunens oppgaveportefølje. Statsforvalter, direktorater og andre deler av forvaltningen må gjennomgås samtidig. I mellomtiden vil Høyre i fylkeskommunen føre en ansvarlig og offensiv politikk til beste for Innlandets innbyggere! Godt valg!

Powered by Labrador CMS