Omfattende tiltale endte med samfunnsstraff

Mannen fra Kongsvinger ble dømt for alle forholdene som politiet hadde tiltalt han for (bortsett fra hastighetsovertredelser), men fikk til slutt samfunnsstraff.

Publisert Sist oppdatert

SAMFUNNSSTRAFF

  • Den største delen av samfunnsstraffen brukes til samfunnsnyttig arbeid. Det kan være i frivillige organisasjoner, sosiale institusjoner, kirker, skoler og barnehager.
  • På den måten har samfunnsstraffen i større grad enn fengsel et preg av å gjøre opp for seg, siden straffen brukes til noe som er nyttig for fellesskapet.
  • Timetallet skal være på mellom 30 og 420 timer, mens gjennomføringstiden normalt ikke skal være mer enn et år.
  • Innholdet kan også bestå av endringsprogrammer, individuelle samtaler, behandling, megling i konfliktråd og andre tiltak som er relevante i forhold til den enkeltes kriminalitet.

(Kilde: Kriminalomsorgen)

Glåmdal Tingrett skriver i sin straffeutmåling at det til tross for at tiltalte har erkjent de aller fleste forholdene i tiltalen, og at retten har dømt ham for dem, har vært betydelig tvil om det er riktig å etterkomme forsvarerens ønske om å gi den 57 år gamle Kongsvinger-mannen muligheten til å avtjene straffen som samfunnsstraff.

Aktor la på sin side vekt på at tiltalte ikke er i en rehabiliteringssituasjon, og mente derfor at ubetinget fengsel burde bli resultatet.

I så fall hadde retten kommet fram til at en samlet vurdering av alle de forholdene som tiltalte ble dømt for, ville kvalifisert til fengsel i 120 dager.

Men dommerne i Glåmdal Tingrett ønsket det annerledes, selv om de i utgangspunktet var enig med aktor i at det er noen usikkerhetsmomenter rundt tiltaltes situasjon. Likevel ga de tiltalte muligheten til å avtjene straffen som samfunnsstraff. For retten var tiltaltes livssituasjon, og det faktum at han tidligere ikke er straffet for narkotikaovertredelser, avgjørende momenter.

Totalt sett var det denne omfattende tiltale-listen retten skulle vurdere og felle en dom over:

  • Oppbevaring av 4,97 gram heroin, 0,8 gram amfetamin og 13 ml metadon.
  • Ruspåvirket kjøring med påvirkning tilsvarende promille over 0,5.
  • Sju tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.
  • Hastighetsovertredelse på 87 km/t i 70-sone.
  • To tilfeller av brudd på legemiddelloven for bruk av narkotika.

I sin vurdering måtte også dommerne ta med at tiltalte tidligere er straffet flere ganger, blant annet har han fått flere forelegg for brudd på vegtrafikkloven og dømt for overtredelse av straffeloven.

Ifølge tingretten er det oppbevaringen av narkotikaen som er det styrende for straffeutmålingen. Bare dette forholdet alene kvalifiserer etter rettens syn til noe over 90 dager ubetinget fengsel.

Likevel konkluderer retten med at tiltalte skal gis mulighet til å avtjene straffen gjennom samfunnsstraff. I perioden når straffen skal avtjenes, forutsetter retten at tiltalte holder seg rusfri. Videre håper retten at tiltalte vil ta imot behandling for sine psykiske plager og få bedre mestringsstrategier for de belastende forholdene han har opplevd enn ved å velge rus.

Videre skriver tingrettens dommer at det er rettens oppfatning at gjennomføring av samfunnsstraff vil kunne bidra til å få tiltalte tilbake i en noe mer strukturert hverdag. Retten har også merket seg at det alvorligste av forholdene i tiltalebeslutningen er halvannet år gammelt.

Kongsvinger-mannen ble dermed først og fremst dømt til samfunnsstraff i 138 timer, som må gjennomføres i løpet av fem måneder. Han er også dømt til å betale en ubetinget bot på 40.000 kroner, han mistet førerrett for motorvogn i ett år, og han må avlegge ny, full førerprøve dersom han ønsker å få tilbake førerkortet på et senere tidspunkt.

Powered by Labrador CMS