Langeland skole, bygd i 1973 for et langt lavere antall elever enn dagens.
Langeland skole, bygd i 1973 for et langt lavere antall elever enn dagens.

Endelig blir det skolenybygg på Langeland

Langeland skole har lenge vært for liten og en utbygging har vært planlagt. På Formannskapets bord mandag morgen ligger et nytt forslag til å vedta utbygging av skolen.

Publisert

Utbyggingen skal også sikre at skolen får et flerbrukshus. Sier politikerne ja til rådmannens planer vil en utbygd Langeland skole kunne stå ferdig om ett år. Langeland skole har hatt så mye som 410 elever, mens det de senere årene har ligget relativt stabilt på rundt 360 til 380 elever.

Langeland skole ble bygd i 1973 for et langt lavere elevantall enn dagens. I dag går det mellom 45 og 65 elever per trinn, noe det også vil gjøre de fem neste årene. Det store elevtallene gjør at skolen er trangbodd og alle rom ved skolen benyttes og at det derfor ikke finnes spesialrom ved skolen.

I sin innstilling skriver rådmannen:

«Langeland skole mangler spesialrom for fagene kunst- og håndverk, musikk og naturfag. Skolen og lærerne har ingen mulighet til å gi den opplæringen Kunnskapsløftet – og fra 2020 Fagfornyelsen - beskriver. I og med at gjeldende læreplan er hjemlet i forskrift til opplæringslov, innfrir ikke Langeland skole lovkravene slik bygget fremstår i dag».

Selv om Kommunestyret faktisk vedtok en utbygging i desember i fjor, har prosjekteringen tatt tid og mange har kommet med innspill på veien. Byggetsberegnede bruttoareal ( BTA) er i underkant av 1600m2. Tilbyggets plassering i forlengelsen av dagens gymsal, parallelt med dagens skolebygg åpner for gode løsninger og fleksibilitet i forhold til eventuell framtidig utbygging. Byggets plassering vil skjerme og definere skolegården. Tilbygget ligger primært på langs av terrengkotene, og det krever således lite tilpasning i forhold til terrenget.

Dagens SFO bygg forutsettes revet og integrert i tilbygget. Estimert byggekostnad for modellen bygget i massivtre er cirka 60 millioner kroner, inklusiv riving av dagens SFO og utenhusarbeider. Endelig vedtak om en utbygging ved skolen vil ventelig komme på Kommunestyrets budsjettmøte 17.desember.

Powered by Labrador CMS