Debatt

Faglig forsvarlig? Så klart!

Austmarka utvikling v/ Lise-Mette Bekkengen

Brandval utvikling v/ Ann-Kristin Torgersen Aamodt

FAU Brandval oppvekstsenter v/ Linda Kristin Unumb, Karoline Wormstrand, Silje Kristine Rundgren

FAU Austmarka barne – og ungdomsskole v/Øyvind Bottilsrud, Karoline Nordseth

Resultatene fra årets nasjonale prøver ble offentliggjort forrige uke og viser at Kongsvinger kommunes grendeskoler også fortjener oppmerksomhet for sitt læringsarbeid. Både Austmarka og Brandval skole ligger i toppsjiktet av hva elever på 5.trinn presterer lokalt, fylkesvis og nasjonalt.

Enkelte miljøer i Kongsvinger uttrykker bekymring for at det faglige nivået er lavere ved grendeskolene, uten å komme med tall som bekrefter dette. Tallene sier noe annet. Statistikk presentert i skolebehovsplan «Kongsvingerskolen mot 2030», viser at det er ingen signifikant forskjell mellom sentrumsskolene og grendeskoler når det gjelder nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn. Og ser en på årets resultater, viser det seg at Brandval skole har høyest score i regning og engelsk, og er nest best etter Langeland i lesing, sammen med Austmarka. Er ikke dette verdt å ta med seg inn i gjeldende diskusjon om grendeskolenes plass i Kongsvinger kommune?

Lærerens fremste oppgave er å «se» den enkelte elev og legge til rette for variert, relevant og tilpasset opplæring. En kan anta at det er enklere som lærer å drive tilpasset opplæring i grendeskolene da klassene er mindre og en har mer tid til den enkelte elev for hjelp og oppfølging. Dette kan også redusere behovet for spesialundervisning som er et uttalt mål.

På Joker Brandval i august fortalte vår finansminister om en av hans hjertesaker, nemlig å stoppe den omfattende nedleggingen av nærskoler rundt om i landet. 5. november kom regjeringen med en årlig milliardpakke mot skoledød. «De 1,2 milliardene er tenkt likt fordelt til alle landets grunnskoler for å redde nærskoler og grendeskoler som trues med nedleggelse, men de er ikke øremerket» sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Spørsmålet er om det er nok, og om det får resonans lokalt. Vi mener at hver stein må snus før man vurderer nedleggelse av skoler. I stedet bør vi jobbe sammen for økt befolkningsvekst i kommunen, og nedleggingstruede grendeskoler er ikke svaret på dette. Samfunnsnytten av å opprettholde grendeskolene må inngå i budsjettplanleggingens kost-nytteanalyse. En bør også i større grad vurdere innovative løsninger for drift av skoler og utøvelse av lærerfaget som er i tråd med elevenes behov.

I følge FNs barnekonvensjon og læreplanen «Kunnskapsløftet 2020» skal «barnets beste alltid være et grunnleggende hensyn». Vi etterlyser derfor barnas rolle og medvirkningsmulighet inn i prosessen med å definere Kongsvingerskolen mot 2030.

Powered by Labrador CMS