Nye Veier mener korridor C peker seg ut som den beste av utredningskorridorene, men også A kan være aktuell å jobbe med videre.

Nye Veier peker på to korridorer

Selskapet presenterte sine anbefalinger for hvilke korridorer det bør jobbes videre med til kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6.

Publisert Sist oppdatert

I et felles formannskapsmøte tirsdag presenterte selskapet Nye Veier sine faglige vurderinger så langt i arbeidet med kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6.

Med bakgrunn i dette kommer Nye Veier med sine anbefalinger til E16-trasé:

De faglige utredningene fra Nye Veier gjør at en variant av C-korridoren peker seg ut som en mulig korridor å jobbe videre med. Selskapet mener at denne korridoren samlet sett best bidrar til at samfunnsmålene og delmålene for prosjektene nås. Nye Veier vurderer også denne korridoren til å gi størst positiv effekt for lokale og regionale virkninger.

Også korridor A kan være aktuell å jobbe med videre, fordi den vil løse noen regionale utfordringer, har best grunnforhold og minst usikkerhet knyttet til kostnader.

E16-styret skal etter planen beslutte hvilke alternativer som det skal utarbeides planforslag for i styremøtet 25. mars. Den faglige anbefalingen til Nye Veier er å ikke gå videre med F- og B-korridorene, men fortsette arbeidet med C- og A-korridorene.

Les mer og se hele presentasjonen Nye Veier legger frem her.

Målene Nye Veier ønsker å nå

  • Videreutvikles som sentral internasjonal transportkorridor (eksport/import)
  • Sikker og effektiv nasjonal stamvei
  • Fremme verdiskapning og attraktivitet i fire kommuner og støtte under Gardermoen
  • Integrert og attraktivt felles bo- og arbeidsmarked Oslo/Gardermoenregionen – Kongsvingerregionen
  • Samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt (trafikk- sikkerhet/innsparinger reisetid/kostnadseffektiv bygging med minst mulig klimagassutslipp)

Kilde: Nye Veier

Bla gjennom Nye Veiers illustrasjoner over korridorer med alternativer som utredes:

Se foreløpige illustrasjoner av forslag til elvekrysninger i Korridor A og C her.

Vedtak til høsten

Nye Veier mener at F-korridoren er et dårlig alternativ, blant annet på grunn av dårlig trafikantnytte for gods, nytte per budsjettkrone, reisetid Kongsvinger-Hønefoss og dårlige grunnforhold. Dette alternativet medfører lengst veistrekning og vurderes også som sikkerhetsmessig dårligst av alternativene.

Kommunestyrene i Kongsvinger, Ullensaker, Nes og Sør-Odal har inngått et interkommunalt plansamarbeid og etablert et styre som skal lede planarbeidet for den nye vegstrekningen.

Planprogrammet har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 12. oktober til 23. november 2020. Styret fastsatte planprogrammet i desember og planforslaget forventes ferdigstilt våren 2021.

Det tas sikte på vedtak av kommunedelplanen høsten 2021.

Styreleder i det interkommunale plansamarbeidet for E16 Kongsvinger-E6 og ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer, forteller at ordførerne i de fire kommunene er glad for at prosjektet har gått inn en ny fase. Det var i september at de fire korridorene A, B, C og F ble vedtatt å utredes videre.

– Det er helt nødvendig at diskusjonene videre baserer seg på fakta, og i etterkant av presentasjonene vil vi bruke tiden framover til å sette oss godt inn i hele kunnskapsgrunnlaget, sier Hvithammer i en uttalelse på veiprosjektets nettside E16portalen, i forbindelse med tirsdagens formannskapsmøte.

Fakta om nye E16

  • Det skal bygges en ny høyhastighetsvei mellom Kløfta og Kongsvinger, en strekning på cirka 60 kilometer. Selskapet Nye Veier har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å gjennomføre planleggingen
  • Målet er å redusere reisetiden med minst 15 minutter mellom Kongsvinger og E6
  • Hensikten med veiprosjektet er å gi bedre miljø for beboerne langs E16, økt trafikksikkerhet og bedre trafikkavvikling
  • Veien skal bidra til verdiskapning i regionen og gjøre den mer attraktiv som bo- og arbeidsmarked

Kilder: Statens vegvesen, Nye Veier, E16portalen

Powered by Labrador CMS