Debatt

Bo Lindblad (f.v.), Morten Heierdal og Anders Solheim fra Antidoping Norge sammen med Hanne Alstrup Velure fylkesgruppeleder for Innlandet Høyre.

Doping – et folkehelse- og samfunnsproblem i Innlandet!

Hanne Alstrup Velure

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Fylkesgruppeleder for Innlandet Høyre

Antidoping Norge (ADNO) i samarbeid med Innlandet fylkeskommune avholdt forleden seminaret «Doping – et problem i Innlandet?» i Kongsvinger, med et bredt spekter av inviterte som alle har kontakt med ungdom i hverdagen. Det handler ikke om Tour de France og toppidrett – det handler om unge og yngre mennesker rundt oss som ødelegges fysisk og psykisk. Doping og de samfunnsmessige konsekvenser går i alt for stor grad under radaren i det offentlige ordskiftet. Antidoping-arbeid må i langt større grad integreres i det forebyggende arbeid mot usunt kroppsfokus, psykisk uhelse og rusmisbruk.

Målgruppen for seminaret var personer som jobber med unge mennesker - skoler, helsestasjoner, utekontakter, ruskontakter, SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak), politi, treningssenterbransjen og kriminalomsorgen. Ungdommene må møte de gode holdningene på flere arenaer fra flere ulike personer. Målet med seminaret var å gjøre alle som jobber med ungdom tryggere og mer bevisst på å stille spørsmål, og snakke om doping.

Ifølge Ungdata 2021 svarer mer enn 600 elever i Innlandet ja på spørsmålet: Kunne du tenke deg å bruke ulovlige dopingmidler for å få større muskler? Hele 1000 elever svarer «ja» på spørsmålet: Kunne du tenke deg å bruke ulovlige dopingmidler for å gå ned i vekt?

Høgskolen i Innlandet gjennomførte en undersøkelse i 2021 blant helsesykepleiere i Innlands-kommunene. Halvparten av respondentene opplevde at doping var en utfordring i kommunen blant personer over 24 år. Dopingkontakten opplever en tredobling i antall henvendelser fra unge som vurderer bruk av dopingmidler, og tidligere i år fortalte Tolletaten om rekordbeslag. Hele 1600 beslag av dopingmidler, som først og fremst er anabole steroider i postsendinger, ble gjennomført i 2022.

Innlandet fylkeskommune skal bry seg med doping og antidopingarbeid! Folkehelseloven er styrende for alt fylkeskommunalt arbeid, på samme måte som Opplæringsloven er førende for vårt arbeid og sier at vi skal «forebygge brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsa, trivselen og læringa til elevene».

Innlandet fylkeskommune er i dag et av to storfylker som aktivt jobber for å spre kunnskap om antidoping blant innbyggerne sine. Samarbeidet mellom ADNO og fylkeskommunen skaper synergier der ungdommen ferdes. Det viktigste målet er å gi unge og voksne rundt unge tilstrekkelig kunnskap slik at de tar avstand fra doping og heller kan jobbe forebyggende i sine miljøer.

Kommunene er lovpålagt å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, føre tilsyn med miljøfaktorene, og har myndighet til å gi pålegg om granskning, retting, stansing og tvangsmulkt. Kommunens oppgaver innen miljørettet helsevern kan delegeres til et interkommunalt organ eller en annen kommune.

Fylkeskommunen har partnerskapsavtale med alle interkommunale politiske råd i Innlandet. Det er innlysende at dette er en arena der fylkeskommunen raskt kan nå ut til kommunene og slik spille en avgjørende rolle for å fremme antidopingarbeid i praksis.

Dopingbruk er en utfordring, også i Innlandet, og kan gi alvorlige ringvirkninger i lokalmiljøet, både for brukeren og dennes pårørende, samt tilfeldig tredjeperson. Det trengs økt bevissthet og kunnskap rundt doping som et samfunnsproblem.

Personlig var jeg invitert som fylkespolitiker for å åpne seminaret forleden. Jeg erkjenner glatt at jeg aldri har sett doping som en svært viktig del av folkehelsearbeidet. Før nå!

Powered by Labrador CMS