Millionkrangel etter levering av rør

Det ble bokstavelig talt bare rør da Brødbølfoss kraftverk skulle etablere en ny rørgate. Nå er leverandøren dømt til å tilbakebetale over fem millioner, i tillegg til en erstatning på nesten tre millioner kroner.

Publisert

Det hele startet i mars 2018 da daværende Eidsiva Vannkraft AS, nå Hafslund E-Co Vannkraft Innlandet AS, og Encono AS inngikk en avtale om levering av rundt 470 meter med såkalt GPR-rør til en ny rørgate ved Brødbølfoss kraftverk i Kongsvinger.

Econos arbeid besto i å dimensjonere, produsere, transportere og levere rørene til kraftverket. De benyttet en underleverandør til å produsere rørene. Ved levering betalte Eidsiva Vannkraft 90 prosent av kjøpesummen, noe som utgjorde snaut 6,4 millioner kroner.

Etter monteringen ble rørgaten fylt med vann i september 2018. Det ble umiddelbart oppdaget rundt 20 lekkasjepunkter i rørene. Underleverandøren som hadde produsert rørene kom på inspeksjon noen dager senere, og det ble igangsatt arbeid med å avklare lekkasjene og mulige tekniske løsninger for å utbedre disse.

Encono mente at årsaken kunne være spenninger som følge av retningsavvik mellom de såkalte rørvuggene som var montert. Eidsiva Vannkraft fremsatte krav om at alle rørene måtte byttes ut, og de hevdet at rørene var underdimensjonerte.

Partene kom ikke til enighet om utbedringsprosedyren, og 25. november 2019 hevet Eidsiva Vannkraft rørleveransen.

Encono bestred at det var grunnlag for heving. Rørene ble etter hvert demontert og Eidsiva Vannkraft gikk til anskaffelse av rør fra Amiblue, en konkurrent av Encono.

Partene kom ikke til enighet om hevingsoppgjøret, og Eidsiva Vannkraft brakte saken inn for tingretten. Hovedforhandlingene i Hedmarken tingrett gikk over tre dager. Rettens flertall, de fagkyndige meddommerne, er kommet til at Enconos rørleveranse ikke oppfyller kontraktens krav.

Retten mener også at rørleveransen har produksjonsfeil, og at dette har ført til svekket aksiell styrke og viser til et sakkyndig vitnes forklaring. Etter flertallets vurdering var utbedringsprosedyren som Encono foreslo ikke egnet til å gjøre leveransen kontraktsmessig. De mener også at den foreslåtte utbedringsmetoden ikke var egnet til å avdekke alle produksjonsfeil som kunne lede til svekkelse i materialet. Mindretallet mener avtalen var uklar.

I domsslutningen kommer det frem at Encono dømmes til å tilbakebetale kjøpesum på 5.140.770 kroner til Hafslund E-Co Vannkraft Innlandet AS. De dømmes også til å betale 2.821.635 kroner i erstatning.

For begge beløp kommer tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 4. juni 2018 og til betaling finner sted. Om ikke det er nok, så må Encono også betale 1,5 millioner kroner i saksomkostninger til motparten.

Powered by Labrador CMS