Debatt

Jon Kristiansen er regiondirektør for NHO Innlandet.

Bedriftene forventer å bli en del av laget når målene skal nås

Jon Kristiansen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Regiondirektør NHO Innlandet

Det er ikke uten grunn at alle landets fylkeskommuner er partnere i det nasjonale Leverandørutviklingsprogrammet. Om Innlandet fylkeskommune trekker seg fra partnerskapet, vil vi miste tilgang til erfaring, innsikt og strategiske verktøy til bruk for innovasjon og næringsvekst.

Innlandet fylkeskommune har med regionale planer, Innlandsporteføljen og Grønn framtid store og gode ambisjoner for å møte framtiden med vekst og utvikling.

Fylkeskommunen har nylig lagt fram budsjett. Her er drift og vedlikehold av fylkesveger, omstilling og digitaliseringstiltak, sikkerhet og beredskap i fokus. På samfunnsnivå er det krav til digitalisering, miljøkrav og krav til smartere bruk av penger. Hvordan nå målene?

Fellesnevner for fylkeskommunens planer og satsninger er at det i stor grad er næringslivet som er leverandør av løsningene og tjenestene. Innovative anskaffelser, som fremmer leverandørdeltagelse, har vist seg å være et av de kraftigste og mest virkningsfulle verktøyene for å nå offentlige mål gjennom anskaffelser.

Innovative anskaffelser handler om å få gjort mye med relativt små midler, det handler om å involvere leverandørene før konkurranse og utforme konkurranser slik at mer miljøvennlige, mer kostnadseffektive og bærekraftige løsninger tilbys gjennom anskaffelser.

Nå har fylkeskommunen identifisert vekstpotensialet, og planene er formet. Bedriftene forventer at Innlandet skal bruke sitt innkjøpsansvar til å legge til rette for og skape et forutsigbart marked. Dette innebærer strategisk bruk av anskaffelser, som skaper resultat og effekter når planer skal operasjonaliseres, og ambisjonene skal realiseres.

Bedriftene forventer å bli tatt på alvor, og forventer å bli tatt med på råd for å løse utfordringene vi står ovenfor. Ikke minst åpner tverrsektoriell kunnskapsoverføring nye markeder. Hvem er bedre enn næringen selv til å fortelle hvordan de setter bærekraft på agendaen med sine løsninger, hvor kostnadsbesparelsene ligger eller hvordan samhandling utløser effektene.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), er en nøytral koblingsaktør mellom de offentlige innkjøperne og bedriftene lokalt og regionalt, og en viktig aktør for å få til dette. Gjennom samhandling mellom bedrifter og offentlige virksomheter i anskaffelser sørger LUP for at fremtidens utfordringer møtes med nye og bedre løsninger, enten det gjelder å utvikle en løsning som er mer kostnadseffektiv, gir mindre klimabelastning eller et bedre tilbud til innbyggerne. Med over nesten 300 gjennomførte prosesser i LUP er det ingen andre i landet som har tilsvarende kompetanse. Fylkeskommunens ledelse ønsker nå å trekke seg ut av LUP-partnerskapet. Det ønsker ikke vi!

For Innlandet er det gjennom LUP utviklet løsninger som etterspørres over det ganske land, og løsninger som gir gode gevinster i Innlandet: Bedre beredskap for lokal flomvarsling utviklet med kommunene nord i Gudbrandsdalen, framtidens sykehjem på Moelv med entreprenørbransjen, sykehuset Innlandets og videreutvikling av AMKs bruk av video ved akutte hendelser til beslutningsstøtte i prehospitale tjenester, og verdien av digital hjemmeoppfølging av pasienter fra sykehus, for å nevne noen.

Bedriftene forventer at nye løsninger til beste for innbyggere over hele landet, drives fram gjennom offentlige anskaffelser, og at fylkeskommunen viser seg som en rollemodell for kommunene.

Det er ikke uten grunn at alle landets fylkeskommuner er partnere i LUP. Om Innlandet fylkeskommune trekker seg fra partnerskapet, vil de miste tilgang til erfaring, innsikt og strategiske verktøy til bruk for næringsvekst. De forsvinner som rollemodell og fra nettverket som bruker anskaffelser som strategisk verktøy for å utløse innovasjon og omstilling i leverandørmarkedet. Det er viktig for bedriftene og innbyggerne at ledelsen i fylkeskommunen sikrer ressurser til videreføring av LUP-partnerskapet.

Powered by Labrador CMS