Austmarka barne- og ungdomsskole.
Austmarka barne- og ungdomsskole.

Formannskapet skjøv på det meste

Budsjettet, skoleplanene og seniorsenteret tar politikerne senere

Publisert Sist oppdatert

iFormannskapet i Kongsvinger valgte i sitt møte mandag å skyve mange av sine tunge saker litt fram i tid. Noen politiske signaler fikk rådmannen og hans administrasjon med seg, men mye vil avgjøres når det endelige budsjettet kommer opp i kommunestyret 17. desember.

Flertallspartiene Sp, Høyre, FrP og MDG hadde før formannskapet allerede offentlig signalisert at de ikke kunne følge rådmannens budsjettforslag på flere punkter.

På vegne av opposisjonen fremmet derfor Tommy Smedtorp (Sp) et endringsforslag der gratisprinsippet ved halleie for yngre (under 19 år) opprettholdes som nå. Forslaget inneholdt også krav om at vedlikeholdsbudsjettet påplusses fem millioner kroner, samtidig som bevilgningene til kultursektoren på 800.000 kr opprettholdes som nå og at satsene for Kulturskolen beholdes som i dag.

Opposisjonen, representert ved Elin Såheim Bjørkli, ga uttrykk for at hun ikke på lenge hadde sett så samstemt enighet mellom alle partiene i formannskapet som dette. Hun framførte at Ap nå mener det bør utarbeides en helhetlig kultur- og idrettsplan for kommunen, og viste til at det nå ble foretatt en rekke beslutninger på enkeltsaker som ikke var basert på noen strategisk plan eller konsekvens-utredning.

Ap var derfor ikke innstilt på å være med på et vedtak som Sp fremmet nå, selv om Bjørkli klart signaliserte at partiet støttet eksempelvis gratisprinsippet. Sps forslag ble derfor vedtatt med 5 mot 4 stemmer som endringsforslag til rådmannens opprinnelige budsjett som legges fram for Kommunestyret.

Seniorsenteret skyves

Planene om å etablere et nytt eget Eldresenter har versert en stund, men mangler fortsatt et endelig vedtak blant annet i søken etter et egnet sted for en slik felles møteplass. Bruk av lokaler i Glommengata (gamle Pallace) har en stund vært utredet. Her har Eldrerådet kommet med innspill og framhevet at bygningen har vesentlige mangler for å kunne fungere som et senter for de eldste. I sin høring har rådet blant annet pekt på at det her mangler parkeringsmuligheter.

Formannskapet ønsket også her mer informasjon om alternativer, som administrasjonen i disse korona-tider innrømmet måtte nedprioriteres. Administrasjonen hadde sjekket ut at en utsettelse ikke ville føre til reduserte tilskuddsmidler, og det ble derfor samlet politiske enighet om at det endelige vedtak om plassering av Eldresenter skyves til møte i Helse- og mestrings komiteens møte i januar. Vedtak om en etablering står ved lag, men noen åpning av dette før pandemien er under kontroll vil ikke være aktuelt.

Også den reelle politiske behandlingen av både barnehage- og skole-planene ble skjøvet fram i tid fra formannskapet, som ønsker å få gjennomført den lange høringstiden det er lagt opp til før behandlingen. Men også her ønsket posisjonen tydeligvis så raskt som mulig å få markert et klart standpunkt i forhold til planene som er framlagt.

Igjen var det Tommy Smedtorp (Sp) som fremmet et tilleggsforslag, som inneholdt punkter der det fastsettes at det ikke skal gjennomføres endringer i skolestruktur i denne perioden. I tillegg kreves det utarbeidelse av utredninger og synliggjøring av reisetids konsekvenser og faglige vurderinger som synliggjøres i planarbeidet. Mens opposisjonen mente høringsrundene burde skje på ett fritt grunnlag, sørget 5 mot 4 stemmer for at Sps forslag legges inn i høringsutkastet allerede nå.

Men utbyggingen ved Langeland skole klarte i alle fall formannskapet å enes om nå er ferdig utredet og sa enstemmig ja til utbyggingsplanene som foreligger. Eneste lille skår i den gleden var konstateringen av at det faktisk ikke finnes en godkjent reguleringsplan for dette området for en utvidelse av skolen.

Kommunalsjef Rune Lund måtte på spørsmål fra politikerne medgi at en slik godkjennelse faktisk ikke foreligger, og viste i den forbindelse til at det derfor må til en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Lund kunne forsikre politikerne om at dette ikke vil få noen konsekvenser for framdriften av flerbruksbygget som nå skal bygges ved Langeland skole.

Powered by Labrador CMS