Debatt

Et inkluderende samfunn starter med, og skapes gjennom våre barn og unge.

Sammen bygger vi det solidariske og inkluderende Innlandet

Minja Tea Dzamarija

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Fylkestingskandidat for Innlandet Arbeiderparti

Arbeiderpartiet vil ha et varmt og inkluderende samfunn. Vi lever i en tid der mangfold og inkludering er mer viktig enn noen gang. Vårt mål er at folk kan leve trygge og meningsfulle liv uansett hvem du er og hva slags bakgrunn du har. Innlandet er et fylke med store drømmer, og også store muligheter for å nå dem.

Vil vi ha et inkluderende samfunn, må vi være inkluderende.

Et inkluderende samfunn starter med, og skapes gjennom våre barn og unge. De er vår framtid. Vi må sikre gode oppvekstsvilkår i Innlandet slik at barna opplever omsorg og utvikling. Familien er, sammen med barnehage og skole, de viktigste sosialiseringsarenaene for barn og unge. Her skjer vår aller viktigste verdiskaping for å bygge gode liv.

Vi hører ofte at det står bra til med norsk barn og ungdom. Ungdataundersøkelsen som gjennomføres hvert år viser at de aller fleste er tilfreds med livet sitt, de er godt fornøyd med foreldrene sine, med skolen og lærerne sine - og med lokalmiljøet der de bor. Likevel er det en lang vei å gå for at alle henger med.

Ungt utenforskap er en stadig tilbakevendende kilde til bekymring. Altfor mange i arbeidsfør alder står utenfor arbeid og utdanning. Ny forskning viser at barn med nedsatt funksjonsevne deltar mindre i skoleaktiviteter og ordinær undervisning enn andre barn. Vi er blant de rikeste i verden, men andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt fra fire til elleve prosent i løpet av de siste 20 årene. Statistikken viser at bare i vårt fylke står 46 000 mennesker utenfor utdanning og arbeidsliv.

Utenforskap kan ramme alle, folk i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Årsakene er mange og sammensatte, men en ting er sikkert - utenforskap er en stor utfordring både for den det gjelder og for velferdssamfunnet. For oss med sosialdemokratiske verdier er felleskapet selve grunnmuren: ingen skal stå på utsiden av fellesskapet.

  •  Tidlig innsats er helt sentralt. Vi må bruke både barnehage og skole mer aktivt for å komme i dialog med familier og avhjelpe udekte behov i en tidlig fase. Et godt eksempel er Hamar kommune som har etablert familiekoordinatorer som jobber tverrfaglig for å bistå familier med sammensatte utfordringer – med gode resultater.
  • Å være inkludert i fellesskapet er grunnleggende for all læring og utvikling, som igjen bidrar til at barn og unge føler trygghet, mestring og glede. For Arbeiderpartiet er det veldig viktig at alle barn og unge skal kunne delta jevnlig i kultur og idrett, uavhengig av familiens inntekt og bakgrunn. I Kongsvinger kommune har vi avsatt penger til drift av en kontingent- og utstyrskasse som skal bidra til at flere unge deltar i fritidsaktiviteter. Vår visjon er et samfunn der ungene ikke blir spurt om de har råd til å være med - men om de har lyst til å være med.
  • Utdanning og arbeid er de viktigste mekanismene for å utjevne sosiale forskjeller. Det er veldig positivt å oppleve politisk vilje og handlekraft i mitt eget parti for å ha en særskilt oppmerksomhet på ungt utenforskap. De siste ti årene har andelen personer i alder 15–29 år som verken deltar i arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak ligget på mellom 10 og 11 prosent i Innlandet. Vi skal framover samarbeide tettere med NAV om tiltak som bidrar til inkludering og deltakelse i alle aldersgrupper. For yngre grupper skal vi styrke opplegget med tilrettelagt undervisning for elever som trenger det.
  • Livet består av en lang rekke valg. Vi ønsker som regel å ta beslutninger som bringer oss fremover, men noen ganger opplever man hendelser man ikke helt har kontroll over. Når veien videre fremstår uklar, kan karriereveiledning være særlig nyttig både for den enkelte det gjelder men også for samfunnet. Vi må gi folk rike muligheter til å omskolere og videreutdanne seg. Vi har ni karrieresentre i Innlandet. Arbeiderpartiet ønsker å utvikle dem for å tilby mer desentralisert karriereveiledning, og styrke voksenopplæring og etter- og videreutdanning.
  • Samfunnet utvikler seg hele tiden. Behovet for arbeidskraft er forventet å øke raskere enn arbeidsstyrken. Vi mangler folk, vi mangler hender og vi mangler hoder. Desentralisert utdanning sikrer livslang læring, og ny teknologi gjør dette mulig. Høyere utdanning bør være tilgjengelig for alle i hele Innlandet. La oss nevne Høgskolesenteret og CREDS, forskningssenter for digitalisering og bærekraft som omtales som suksessen i Kongsvinger. Arbeiderpartiet vil ha en storsatsing for lokale utdanningssentre over hele landet. Da er det rimelig å forvente av min regjering å sikre en langsiktig og forutsigbar grunnfinansiering for høgskole- og forskningssenteret i Kongsvinger slik at de kan fortsette med deres viktige arbeid.

Vi i Arbeiderpartiet har store drømmer for Innlandet. Målet er at ALLE - også de som sliter med utenforskap, nedsatt funksjonsevne, sosioøkonomiske, språklige eller kulturelle utfordringer - som stiller på skolen eller arbeidsplassen med sine drømmer får like muligheter.

Sammen vil vi utvikle og innarbeide virksomme tiltak som støtter inkludering i skolen, på arbeidsplassen, i frivilligheten og i samfunnslivet. Sammen skal vi sørge for at alle tilgjengelige ressurser blir utnyttet for å støtte denne prosessen. Jeg er umåtelig stolt og glad for å få være med på denne reisen, det å bygge et enda mer solidarisk og inkluderende Innlandet som vi alle kan være stolte av!

Powered by Labrador CMS