Debatt

Gerd Samuelsen, fylkesleder og 2. kandidat til fylkestingsvalget for partiet Sentrum Innlandet.

«Politikk til det beste for barna våre»

Gerd Samuelsen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Fylkesleder og 2. kandidat til fylkestingsvalget for partiet Sentrum Innlandet

Alle barn har rett til en god oppvekst. I Norge har vi råd til å sikre at alle barn blir inkludert og får delta. Det handler om politisk vilje og prioriteringer.

Renteøkning, økte matvarepriser og generell prisvekst på varer og tjenester fører til flere «nyfattige». Økningen av inkassosaker understreker alvorligheten i situasjonen og viser at levekårsutfordringer rammer mange.

Hvert tiende barn i Norge vokser opp i familier med veldig dårlig råd. Det tilsvarer to til tre barn i hvert klasserom. De siste 20 årene har dette tallet tredoblet seg (Bufdir).

En oppvekst i lavinntekt handler om mer enn å ha lite penger. Det handler om å ikke ha de samme mulighetene og ressursene som andre.

Det er derfor viktig å redusere risikoen for- og antallet som vokser opp med dårlige levekår. Det er viktig at familien har en inntekt de kan leve av, og at barna får delta på vanlige aktiviteter på lik linje med andre barn.

Selv om de fleste barn og unge har gode og trygge oppvekstsvilkår, er det en andel som utsettes for belastninger i hele eller deler av oppveksten. Det kan være svikt i den daglige omsorgen, mobbing, vold og overgrep. Ikke alle barn møter et godt nok miljø for læring og sosialt samspill i barnehage og skole.

De vonde realitetene er at ett av fem barn i Norge har opplevd vold hjemme. En av tjue har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen. Halvparten av disse barna har aldri fortalt det til noen (Redd barna).

En oppvekst under dårlige levekår gir økt risiko for å utvikle psykiske plager og sosial mistilpasning. Det kan få konsekvenser for barnas fremtid og kan føre til utenforskap og marginalisering.

Politikk har stor betydning for barns levekår og deres rettigheter. Derfor må barneperspektivet alltid være med når politiske beslutninger tas.

Konsekvensene av økende sosiale forskjeller kan avhjelpes gjennom god familiepolitikk og en raus sosial- og helsepolitikk som ivaretar de mest sårbare barn og unge. God kvalitet på hjelpetjenester bidrar til en trygg og god barndom. Et godt samarbeid med frivilligheten kan også forebygge og minske konsekvensene.

Bruk stemmeretten din og stem på partier som jobber for å hindre utenforskap, og som har politisk vilje til å prioritere barns rettigheter og oppvekstvilkår.

Husk at barna er vår viktigste ressurs, barna er fremtiden!

Powered by Labrador CMS