Innhold fra annonsør

Student Vera Moen.
Student Vera Moen.

Fornøyd student innen rehabilitering på Høgskolen

Studenten Vera Moen Karlsen er strålende fornøyd med muligheten for å få ny kompetanse som er «kortreist». Dette har gitt henne motivasjon og kompetanse til å sette i gang med spennende initiativer i sin arbeidskommune Nord-Odal.

Publisert Sist oppdatert
Mette Faldalen Skogstad, markedssjef i Odal Sparebank.
Mette Faldalen Skogstad, markedssjef i Odal Sparebank.

Odal Sparebank tildelte Høgskolesenteret i Kongsvinger kr. 300.000 til satsningen på fagskoleutdanning i Kongsvinger i 2020/2021, øremerket fagskoleretningen innenfor helse. Dette er et ledd i Odal Sparebanks visjon om å skape merverdi for kunder og lokalsamfunn, og deres uttalte satsning på utdanning.

Tildelingen har resultert i et Fagskoletilbud i «Rehabilitering», med 11 studenter som startet høsten 2020. De er nå godt inn i sitt toårige løp der de får en svært ettertraktet videreutdanning. Den gode mottakelsen på studiet har vist et tydelig behov og Odal Sparebank kom med den gledelige nyheten:

– Vi er positive til å være med og støtte videre og har vedtatt å bidra med ytterligere kr 800.000 fordelt på to år til videre satsning på Fagskole innenfor fagretning helse, sier Mette Faldalen Skogstad, markedssjef i Odal Sparebank.

– Denne fagretningen er viktig både for regionen, den enkelte kommune og ikke minst så er det givende for den enkelte student som får et godt kompetanseløft. Det er også veldig givende for oss i Odal Sparebank å se at tilbudet er så kjærkomment og det treffer så godt; sammen lykkes vi, avslutter Mette.

Fornøyd student

En av de som studerer «Rehabilitering» er Vera Moen Karlsen fra Kongsvinger. Hun jobber i hjemmetjenesten i Nord-Odal og kan ikke få fullrost studiene nok:

– Jeg er utrolig fornøyd med å få muligheten til å studere «Rehabilitering» da dette er kompetanse som trengs ute i kommunene. Ikke minst er det positivt at jeg kan studere lokalt.

I tillegg til å ta i bruk ny kunnskap i jobben i hjemmesykepleien forteller Vera at hun har blitt spurt om å dele kompetanse med kollegaer på tvers av andre tjenestesteder i kommunen også.

– Det er veldig moro å se at andre også blir engasjert og brenner for å øke fokuset på rehabilitering og hverdagsmestring hos eldre. Når vi kan være med og forebygge og ikke bare lindre vil det få mange positive effekter. Vi lærer også mye om å jobbe sammen med andre yrkesgrupper, noe som er veldig lærerikt og spennende, og selvfølgelig veldig bra for brukerne vi jobber med.

Klassen til Vera er den første som studerer dette lokalt på Kongsvinger, med studenter fra hele Kongsvingerregionen. Vera sier det er positivt å kunne møtes fysisk og samles på tvers av kommuner slik at man kan utveksle erfaring og lære av hverandre.

Også arbeidsgiveren til Vera er svært fornøyd med studietilbudet. (Mari Melum, Enhetsleder i hjemmetjenesten Nord-Odal kommune) sier:

Vera er engasjert og jobber mye med å videreføre tankesettet til kolleger. Selv om det ikke er helt nye tanker, kan det i en travel hverdag være vanskelig å la være å hjelpe pasienter med det de greier selv, fordi det der og da kan ta lenger tid. Men det er viktig for både kropp og sjel å være mest mulig selvhjulpen og uavhengig av andre. Og blir en pasient selvhjulpen, vil det på sikt bety mindre bruk av tid, som kan brukes på andre pasienter som behøver vår hjelp.

Odal Sparebank finansierer lokal satsning på helsefaglige tilbud innenfor Fagskole for Kongsvingerregionen.

Desentralisert fagskole gir kompetanseløft til kommunehelsetjenesten

Studiene tilbys gjennom Fagskolen Innlandet, men foregår lokalt på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Assisterende rektor og avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen Innlandet, Line Jørgentvedt sier:

– Fagskolen Innlandet startet opp fagskolestudiet Rehabilitering på Kongsvinger høsten 2020. Høgskolesenteret i Kongsvinger har vært pådrivere i prosessen og bindeleddet mellom fagskolen og kommunene i Glåmdalen. Kommunene har selv rekruttert studenter til studiet og prioritert fagområdet for den helsefaglige spesialiseringen. Øyvind Pedersen er faglærer på studiet, og de 11 studenten er nå over halvveis i studieløpet. Fagskolen Innlandet ønsker å tilrettelegge for desentralisert utdanning og håper på videre samarbeid for å styrke helsefagarbeidernes kompetanse og bidra til et kompetanseløft i kommunehelsetjenesten.

Tilbudene i Kongsvinger skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer:

– Dersom den aldrende befolkningens etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester skal ivaretas uten endring og omstilling fremover, vil det kreve en betydelig økning i antall årsverk. Dette er arbeidskraft som kommunene alt i dag rapporterer er krevende å rekruttere. En slik økning i antall årsverk er urealistisk, både fordi det ikke er finansielt bærekraftig og fordi det ville legge beslag på en for stor andel av arbeidsstyrken. Det er ikke mulig å «rekruttere seg ut av» det økende arbeidskraftsbehovet i helse- og omsorgstjenestene. Derfor kan ikke morgendagens oppgaver løses på samme måte som i dag. Økt kompetanse blant helsefagarbeidere kan være en del av løsningen. Det er store avstander i vårt fylke slik at desentralisert utdanning er et viktig virkemiddel for å svare opp målet i Kompetansereformen – Lære hele livet: alle skal få mulighet til å fornye og supplere sin kompetanse, sier Jørgentvedt.

Store ambisjoner

Takket være finansiering fra Odal Sparebank kan Kongsvingerregionen vente seg en videreføring av kompetansehevende fagskoletilbud innenfor helse, og prosjektleder for Fagskole ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, Kristin Gressberg er svært fornøyd:

– Det at studentene fortsatt deltar i undervisning, til tross for en pandemi med høyt arbeidspress på helsesektoren og ekstra utfordringer med digital undervisning, sier noe om at studiet oppleves som relevant. I dialog med regionens kommuner kommer det også frem at behovet for ytterligere etter- og videreutdanning er høyst reelt og viktig for å kunne møte utfordringene helsesektoren står ovenfor i årene fremover.

Gressberg forteller om en god dialog med regionens kommuner, der man ser klare fellestrekk i utfordringer og ikke minst en vilje til å sammen finne gode løsninger.

– Vi opplever at Fagskolen innlandet strekker seg langt for å tilby utdanning ute i distriktene. Samtidig er det viktig for regionen vår at det er nærhet til utdanningstilbudene slik at det skal være så lav terskel som mulig for å ta utdanning. HIK sin oppgave er på mange måter å fjerne barrierer og senke terskler, sier Gressberg.

Ambisjonen til Høgskolesenteret i Kongsvinger er å få til et mer permanent fagskoletilbud i regionen, innenfor flere fagområder. Og takket være tildeling og støtte fra blant annet Odal Sparebank kan det fortsette å jobbes mot målet. Kristin Gressberg legger til:

– Uten økonomisk støtte hadde vi ikke hatt ressurser til å prioritere dette. Det er en stor jobb å skape relasjoner, kartlegge, markedsføre og rekruttere. Samtidig gjør vi dette fordi vi skal være regionens pådriver for kunnskapsbasert utvikling og innovasjon. Høgskolesenteret i Kongsvinger skal bidra til å heve kunnskapsnivået og gjennom det dekke kompetansebehov som bidrar til å utløse potensiale for vekst og utvikling i regionen.

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Kristin Gressberg
Prosjektleder Høgskolesenteret i Kongsvinger
930 40 679, kristin.gressberg@inn.no

Mette Faldalen Skogstad
Markedssjef i Odal Sparebank
916 22 785, mette.skogstad@odal-sparebank.no

Line Jørgentvedt
Assisterende rektor og avdelingsleder for helsefag ved Fagskolen Innlandet
482 88 937, linjor@fagskolen-innlandet.no

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Høgskolesenteret i Kongsvinger (HIK) satser sterkt på unike, relevante og fremtidsrettede studier. Vi har i mange år vært en stødig tilbyder av høyere utdanning i Kongsvingerregionen. Vi har blant annet levert sykepleiere, lærere, økonomer, vernepleiere, og holdt en rekke kurs for næringslivet og den offentlige forvaltningen. Med bachelor sykepleie, bachelor i bærekraftsøkonomi, siviløkonom-master, en rekke kortere utdanninger innen økonomi og ledelse og etterspurte fagskoletilbud er vi rigget for å serve både Kongsvingerregionen og resten av landet med relevante utdanninger

Fagskolen Innlandet

Fagskolen Innlandet er en av Norges største offentlige fagskoler, med rundt 1700 studenter. Skolen ligger på Kallerud, en kilometer fra Gjøvik sentrum. Fagskolen Innlandet er den av Fagskolene på Østlandet som har det største studietilbudet, med studier innen alle fagretninger og i alle varianter – heltid, deltid eller nettbasert. Vi er alene om agroteknikerutdanning, og vi har også ledelsesfag, som økonomi og logistikk, i tillegg til bygg/anlegg, elektro, industriell teknologi og helsefag

Odal Sparebank

Odal Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med visjonen om å skape merverdi for kunder og lokalsamfunn. Vi har fire kontorer – Sand i Nord-Odal, Skarnes i Sør-Odal, Kongsvinger og Kløfta på Romerike. Vi er 45 ansatte og har 9,5 milliarder kroner i forvaltningskapital. Våre kjerneverdier er troverdig, tilgjengelig og modig. Vi er, sammen med ca. 50 andre sparebanker, eier av Eika-gruppen.

Powered by Labrador CMS