Eldre skal læres opp til å avsløre falske nyheter for å hindre påvirkning av høstens valg

Myndighetene er forberedt på at det kan komme uønskede forsøk på å påvirke valget til høsten. Nå kommer de med 13 tiltak for å hindre slik påvirkning.

Fakta om regjeringens tiltaksplan

* Regjeringen legger til grunn risiko- og trusselvurderinger utarbeidet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten (E-tjenesten) for å sikre gjennomføringen av valget.

* PST og NSM gir beslutningsstøtte og sikkerhetsfaglige råd til politiske partier, myndighetspersoner og aktuelle virksomheter.

* NSM, PST og E-tjenesten utarbeider en informasjonsbrosjyre som sendes til alle kandidater som stiller til stortingsvalget og sametingsvalget i 2021.

* NSM styrker sin evne til respons, hendelseshåndtering og informasjonsdeling knyttet til beredskapsordningen for sosiale medier (SoMeB).

* NSM ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter styrker sin evne til å avdekke, varsle om, respondere og håndtere nettverksoperasjoner mot valginfrastruktur og andre viktige aktører knyttet til valgprosessen og valggjennomføringen.

* Valgdirektoratet gjennomfører testing av det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA og alle benyttede plattformer for direktoratets løsninger i samarbeid med NSM og andre eksterne aktører. Direktoratet iverksetter tiltak for økt sikkerhet ved behov.

* Valgdirektoratet veileder kommuner og fylkeskommuner om fysisk sikring av de tekniske løsningene som brukes ved valget, og om sikker bruk i valggjennomføringen.

* Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har lyst ut et forskningsoppdrag om valgpåvirkning.

* I forbindelse med forberedelser til gjennomføringen av valget vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arrangere beredskapsmøter med alle statsforvaltere og tverrsektorielle samvirkekonferanser med beredskapsaktører på direktoratsnivå.

* DSB og Medietilsynet utvikler informasjonsmateriell og forbrukervennlige råd om desinformasjon og falske nyheter for å styrke befolkningens kritiske medieforståelse i forkant av valget.

* Medietilsynet utvikler opplæringsressurs om falske nyheter og desinformasjon for seniorer for å styrke gruppens kritiske medieforståelse i forkant av valget.

* KMD utarbeider veileder om hatytringer og trusler rettet mot kandidater som stiller til valg.

* KMD inviterer mediene til dialogmøte om regjeringens arbeid for å styrke sikkerheten ved gjennomføringen av valget.

Kilde: Regjeringen

− Fremmede staters påvirkningsvirksomhet er en alvorlig trussel mot nasjonal sikkerhet og må stanses. Derfor vil regjeringen gi PST nye verktøy og foreslo 12. mai å kriminalisere samarbeid med fremmede etterretningstjenester, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

De siste årene har man sett påvirkningskampanjer og desinformasjon i forbindelse med valg i flere land. Russland og Iran er for eksempel blant landene som er blitt beskyldt for å forsøke å påvirke de to siste presidentvalgene i USA.

Regjeringen har nå laget en tiltaksplan for å hindre påvirkning av stortings- og sametingsvalget til høsten.

Blant tiltakene er at eldre og den øvrige befolkningen skal læres opp til å identifisere falske nyheter og desinformasjon i forbindelse med valget. I tillegg utarbeides det en veileder om hatytringer og trusler rettet mot kandidater som stiller til valg, og mediene vil også inviteres til et dialogmøte med regjeringen for å styrke sikkerheten ved gjennomføringen av valget.

Powered by Labrador CMS