Mitt Kongsvinger brøt god presseskikk

Da Mitt Kongsvinger omtalte et omstridt hotellprosjekt, burde avisen opplyst om at en av investorene i prosjektet også er medeier og styremedlem i avisens utgiverselskap.

Mitt Kongsvinger (MK) publiserte i 2023-2024 flere nyhets- og kommentarartikler om et omstridt hotellprosjekt i Kongsvinger.

Klager:

Naturvernforbundet i Glåmdal som har vært en sterk motstander av hotellplanene, mente MK brøt en rekke presseetiske regler i dekningen av striden. Avisen brukte en illustrasjon av hotellet som ga et misvisende inntrykk av byggets størrelse, argumenterte klager. Klager mente også at MK feilaktig skrev at kommunen avviste en klage fra organisasjonen; det riktige var at den ikke ble tatt til følge. Det var videre feil å kalle organisasjonen for «hotellmotstandere», fordi de ikke er imot alle hoteller. Klager anførte i tillegg at en kommentarartikkel fra sjefredaktøren var polemisk, fordi den imøtegikk et innlegg som organisasjonen hadde fått publisert i avisen noen timer tidligere.

Klager reagerte dessuten på at en av eierne av avisen, Roy Gunnar Holth, som også sitter i utgiverselskapets styre, var en av investorene bak hotellprosjektet. Det gjorde at avisen ikke kunne omtale prosjektet på en uavhengig måte, anførte klager. Videre pekte klager på flere artikler der hotellet ble omtalt uten at eierskapet var opplyst om.

Mediet:

Mitt Kongsvinger avviste at god presseskikk ble brutt. Avisen fremholdt at illustrasjonen var relevant, og at detaljert informasjon om bygget først kan beskrives når en ferdig reguleringsplan foreligger. MK avviste også at kommentaren var polemisk, og påpekte at den ikke var et tilsvar til klagers innlegg. Avisen innrømmet at ordet «avvist» ikke var det mest presise, og rettet derfor artikkelen, men kunne ikke se at upresisheten utgjorde et presseetisk brudd. Det var full dekning for å skrive «hotellmotstander», fremholdt MK.

Når det gjaldt eierskapet til Roy Gunnar Holth, argumenterte avisen for at dette ikke har påvirket det redaksjonelle arbeidet, som har vært helt uavhengig, i tråd med redaktøransvaret. Avisen har vist full åpenhet om eierskapet, og opplyst om det når Holth er blitt omtalt. Det var imidlertid ikke nødvendig å opplyse om det hver eneste gang hotellplanene ble omtalt, fremholdt MK.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at alle argumentene til klager er blitt vurdert, selv om ikke alt svares opp i denne uttalelsen.

PFU understreker at Vær Varsom-plakaten gjelder for bilder og illustrasjoner, så vel som for tekst, jf. Vær Varsom-plakatens 4.12. Utvalget finner imidlertid ikke at den publiserte illustrasjonen utgjør et brudd. Det fremstår åpenbart at det er en illustrasjon, og ingen nøyaktig og fotografisk gjengivelse. Kritikk mot tegningen må i dette tilfellet kunne tas opp i den løpende offentlige debatten om hotellsaken.

Dekning for ordbruken

Videre finner PFU at avisen hadde tilstrekkelig dekning for den påklagede ordbruken, jf. VVP 4.4, om dekning for titler, og VVP 3.2, om opplysningskontroll. Utvalget understreker at det skal være rom for spissing og forenkling i journalistikken.

PFU kan heller ikke se at den påklagede kommentarartikkelen er polemisk, jf. VVP 4.15, da den først og fremst er et svar på et annet leserinnlegg.

Det sentrale i saken

Den sentrale presseetiske problemstillingen er derimot knyttet til at en av investorene bak det omtalte hotellprosjektet, Roy Gunnar Holth, også er medeier i Mitt Kongsvingers utgiverselskap. Holth sitter i avisens styre, sammen med sjefredaktøren og kommentatoren som har skrevet flere av de påklagede artiklene.

At pressen opptrer fritt og uavhengig er et bærende prinsipp i presseetikken. Redaktører skal ikke la seg påvirke av utenforstående krefter, jf. VVP 2.1, om redaktøransvaret, og alle redaksjonelle medarbeidere skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet, jf. VVP 2.2. Det er viktig at redaktører og journalister unngår dobbeltroller som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

Må kunne omtale egen eier

Samtidig fastslår PFU at medier må kunne omtale saker der egne eiere er involvert, uten at det nødvendigvis medfører et presseetisk brudd. Det er ikke presseetisk problematisk at Holth er medeier i avisen, ei heller at avisen har omtalt noe som angår ham direkte.

Dette hindrer likevel ikke at eierskapet utgjør en binding. VVP 2.3 fastslår at mediene skal vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikum. Det betyr at bindinger som kan reise spørsmål ved mediets uavhengighet, bør opplyses om i det publiserte. Åpenhet kan hindre spekulasjoner og øke tilliten til at mediet tilstreber fri og uavhengig journalistikk.

Burde vist åpenhet

PFU merker seg at Mitt Kongsvinger var åpen om Holths eierskap i den første påklagede publiseringen, samt i andre artikler som ikke er innklaget. At det er blitt vist åpenhet tidligere, fjerner imidlertid ikke det presseetiske kravet om å vise åpenhet også i nye publiseringer.

Flere av de påklagede artiklene gjelder det omtalte hotellprosjektet der Holth var investor. PFU påpeker at prosjektet er omstridt i lokalsamfunnet. Når avisens eier har økonomisk interesse i det, fastslår PFU at hans roller i både avisen og prosjektet burde vært opplyst om. Avisens positive standpunkt til planene på leder- og kommentarplass forsterker åpenhetsbehovet, for å bygge tillit til at standpunktet er tatt på et uavhengig, redaksjonelt grunnlag.

Mitt Kongsvinger har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 2.3.

 

Powered by Labrador CMS