Kommentar

Den evinnelige båndtvangen

Som så mange hundeinteresserte er også jeg medlem av flere hunderelaterte sider på sosiale media. I disse tider diskuteres det livlig om båndtvang. Mange er enige i forbudet mot løse hunder og har forståelse for at det må være slik, mens andre hardnakket står på sitt og nekter å innfinne seg i påbudet.

Men vet vi egentlig hva vi diskuterer? Har vi satt oss godt nok inn i hva båndtvang faktisk er og hva konsekvensene av å ikke overholde påbudet kan bli – FØR en hiver seg på diskusjonen?

Lovverket er klart

På Lovdata finner man «Lov om hundehold» den såkalte hundeloven. Når det kommer til sikring av hund, er loven klar

§ 4.Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs

Hunder kan være løse bare når de

a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller

b) er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll.

Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll.

Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen.

Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. likevel § 9 tredje ledd.

§ 6.Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder,

b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,

c) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,

d) i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder,

e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller

f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning. Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det. Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter. Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan påklages til statsforvalteren.

Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser.

Enig eller uenig – spiller ingen rolle

Om man er enig eller uenig i lovverket, spiller for så vidt liten rolle – dette er hva vi har å forholde oss til, og da forstår jeg ikke hvorfor det skal være så vanskelig. I utgangspunktet er båndtvangen for å verne om bufe og vilt, men slik jeg ser det, er båndtvangen også et vern for våre hunder. Hvordan? Har du noen gang tenkt over hva konsekvensen av å unnlate å følge båndtvangen kan føre til? Det handler ikke om en hund som «aldri» skal få lov til å springe løs. Det finnes massevis av muligheter for å få til det, også innenfor lovverket. Men, som oftest vil det kreve mer av oss som eiere for å innfri. Det handler ikke om rase eller størrelse på hund. En løs chihuahua eller toyterrier kan påføre store skader på rede, egg, kyllinger, og det er mer enn nok av eksempler på mellomstore og store hunder som har påført store skader eller drept sau.

Eller for den saks skyld, liten eller stor hund, har hoppet på et menneske som er livredd hunder og som gjennom sin panikk har skapt en uheldig situasjon for seg selv og/eller hunden.

Alt dette fordi vi som mennesker tenker at vi skal være snille mot hunden og la den få en ekstra «opplevelse» på turen.

Konsekvensen av dette er nesten uten unntak: Det går ut over hunden, som ofte må bøte med livet på grunn av våre ugjennomtenkte handlinger. Jeg tenker det handler om å jobbe forebyggende, og ved å holde hundene i bånd, gjør vi nettopp det.

Er det mulig å få trent en hund i bånd?

Selvfølgelig er det mulig. Fullgod trening, til og med, men det krever at vi som hundeeier er delaktig. Det er kanskje her vi sliter? Vi er veldig flinke til å søke enkleste løsninger, og tenker at hunden har det best når den får gå løs.

Ja, det er bevist at hunder har det best når de får gå løst, så det er vel strengt tatt ikke noe å diskutere, men det er nå en gang slik at den verden vi bor i gjør at vi blir nødt til å vise hensyn til de rundt oss. Derfor må vi se til alternative løsninger.

Jogge, sykle, svømme for å trene kondisjon og store muskelgrupper, turer i langt bånd, sakte bevegelser i ulendt terreng for å trene balanse og støttemuskulatur, forskjellige søksøvelser for å stimulere mentalt og redusere stress. Dette er bare noe av det vi kan gjøre med hundene i bånd, som vil bidra til en fornøyd og tilfreds, men det krever at vi som eiere er delaktige.

Så, når vi ser det er mulig å gi hunden et fullgodt liv selv med båndtvang – hvorfor skal vi da risikere å utsette hunden vår for uheldige hendelser? Er de 30 minuttene eller timen - for den saks skyld - med løs hund, verd risikoen for livet til bufe/vilt eller hundens eget liv om den skulle skade noen? Blir ikke dette en misforstått «godhet» fra vår side?

Jeg kan med hånden på hjertet si at den risikoen er ikke jeg villig til å ta, hverken for mine egne hunder eller de jeg lufter i hjemmeluftetjenesten – derfor bånd på alle turer jeg går.

Powered by Labrador CMS