Debatt

Gerd Samuelsen og Hans Hanssen, 2. og 5. kandidat til fylkestingsvalget for Partiet Sentrum Innlandet.

«En av fem har ikke grunnleggende menneskerettigheter»

Gerd Samuelsen og Hans Hanssen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

2. og 5. kandidat til fylkestingsvalget for Partiet Sentrum Innlandet.

Dette gjelder mennesker med sterkt nedsatt syn eller hørsel, lese- og skrivevansker, bevegelses-hemminger, hjerte- eller lungeproblemer, psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser, med flere...

FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, er ikke tatt inn i norsk lov til tross for at vår største minoritet i Norge er mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne. Det må vi gjøre noe med!

Partiet Sentrum vil kjempe for å få CRPD inn i menneskerettighetsloven. Frem til det er gjort nasjonalt, vil vi legge disse rettighetene til grunn lokalt. Fylkeskommunen og kommunene må være tydelig på lokal praksis.

Vi vil at alle skal ha like gode og reelle muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse.

I dag har funksjonshemmede generelt dårligere helse, lavere utdanning, færre økonomiske muligheter og høyere fattigdom enn mennesker uten funksjonshemninger.

Funksjonshemmede diskrimineres og ekskluderes fra viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid. Det er mangel på tilgjengelige tjenester og tilrettelegging av fysisk miljø.

BPA ordningen (brukerstyrt personlig assistanse) praktiseres svært ulikt ute i kommunene. Alt for mange opplever å få innvilget langt færre BPA timer enn de har behov for.

Omgjøring av BPA til en statlig ordning vil bidra til lik praksis og gjøre BPA til et reelt likestillingsverktøy i hjemmet, på jobb, barnehage/skole og fritidsaktiviteter.

Retten til å bestemme over eget liv må styrkes!

80 % av grunnskolene i Norge er ikke tilgjengelige for funksjonshemmede. 3 av 4 elever med spesialundervisning får dette utenfor ordinær klasse. Det er behov for økt satsning på universell utforming av offentlige bygg og byrom inklusive barnehager, skoler og lekeplasser.

Visste du at kommunen har en plikt til å tilby omsorgsstønad, men pårørende har ikke rett på å få det?

Partiet Sentrum vil gjøre hverdagen enklere for familier som har barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Et tydelig lovverk som sikrer pårørende og omsorgspersoner rett på omsorgsstønad må på plass.

Dagens praksis diskriminerer syke og deres pårørende gjennom å frarøve trygghet, medbestemmelse og en meningsfylt hverdag. De blir ikke sett, hørt og forstått som hele mennesker i møte med helsetjenesten.

Nødvendig ytelser må sikres og tiltak må iverksettes uavhengig av livssituasjon og hvilke andre ytelser man tilfeldigvis mottar når ulykken/ sykdommen inntreffer. Lett tilgjengelige og fleksible tjenester er en forutsetning for å nå inn med rett hjelp.

Partiet Sentrum vil ha en offentlig helsetjeneste med like god kvalitet for alle, og bremse utviklingen av sosiale forskjeller i helse. Det offentlige helsetilbudet må styrkes, spesielt lavterskel- og forebyggende tjenester.

For at flere skal kunne bidra med sine ressurser vil vi arbeide for et funksjonsfremmende og universelt samfunn. Partiet Sentrum vil jobbe for å øke bevisstgjøringen av situasjonen for vår største minoritet, en minoritet vi alle kan bli en del av gjennom livet.

Å skape god livskvalitet og meningsfulle liv for alle handler grunnleggende om menneskerettigheter og sosial rettferdighet. Partiet Sentrum vil stå opp mot all diskriminering.

Kampen mot utenforskap, for like rettigheter og muligheter for alle, er vår sak nummer èn.

Powered by Labrador CMS